Monday, 21 May 2018 08:51

معبد آناهیتای کازرون

معبد آناهیتای شهر باستانی بیشاپور در شهرستان #کازرون است. این اتاق چهارگوش در کنار کاخ #شاپور قرار دارد. هر ظلع آن 14 متر است و از سنگهای تراشیده شده و بدون ملات در دو جداره ساخته شده است. در درون معبد آب جاری بوده است.

Published in photostream

ویرانه های شهر بیشاپور بیست و پنج کیلومتری مغرب #کازرون استان #فارس قرار دارد.ویرانه های شهر بیشاپور بیست و پنج کیلومتری مغرب #کازرون استان #فارس قرار دارد.#بیشاپور نام اصلی شهر شاپور است که دارای آثار فراوانی از دوره ساسانیان است، ویرانه های این ناحیه معرف عظمت و آبادانی این شهر در زمان ساسانیان و بانی آن شاپور اول میباشد.بیشاپور از کهن‌ترین شهرهایی است که پیشینه ساخت آن در سنگ نوشته ای موجود است.بیشاپور تا قرن هفتم هجری آباد و مسکونی بوده‌است و پس از آن ویران شده‌است.

Published in photostream