Photo title in Farsi

تپه ماهورهای برقان

Photo title:
  • Hills of Baraghan

Sunday, 22 January 2017 00:34
Rate this item
(3 votes)
تپه ماهورهای برقان
تپه ماهورهای برقان بهرام عابدینی
Photo description

(منظره غروب جاده دروان) در روبرو کوهای برقان وبریانجال دیده می شود که یالهای جنوبی کوه ناز و خراسان کوه می باشد در میان این درها روستاهای برقان -بریانچال- اغشت -سیرود -سنج-ولیان  جای دارد که همه دارای باغات گردو -کیلاس-زردآلو-ومخصوصا کوجه براغانی و تولید انواع میوه ها میباشد این عکس در تاریخ آذر ماه سال 95 به ثبت رسیده است