Photo title in Farsi

آبچلیک بندر ترکمن

Photo title:
  • Sandpiper in turkaman beach

Thursday, 15 December 2016 23:55
Rate this item
(2 votes)
آبچلیک  بندر ترکمن
آبچلیک بندر ترکمن Bahram Abedini
Photo description

آبچلیکها پرندگانی هستند که نسبتاً اجتماعی و بعضی از آن‌ها گله‌های بزرگ تشکیل می‌دهند. نر و مادۀ آن‌ها هم‌شکل است
این پرندگان به تیرۀ آبچلیکیان تعلق دارند که تیره‌ای از راستۀ سلیم‌سانان با جثۀ کوچک یا متوسط و پاهای کوتاه یا بلند است.


آبچلیک پرنده‌ای با پاهای نسبتاً بلند یا خیلی بلند، بال‌های دراز که معمولاً نوک‌تیز و زاویه‌دار است و منقار دراز و باریک که ممکن است راست یا خمیده باشد. پر و بال آن‌ها اغلب در تابستان و زمستان متفاوت است نوار بالی و طرح دمگاه و دم در تشخیص آن‌ها اهمیت زیادی دارد. بیشتر آن‌ها مهاجرند و تابستان‌ها را در سواحل جنوب منطقه زادوولد خود می‌گذرانند.
معمولاً روی زمین آشیانه می‌سازند. جوجه آن‌ها پوشیده از کرک‌ است و بعد از خروج از تخم قادر به فعالیت می‌باشد. غذایشان شامل مواد مختلف حیوانی و بعضی مواد گیاهی است این در تاریخ مهر ماه 95 به ثبت رسیده است