Photo title in Farsi

الموت روستاي معلم كلايه

Photo title:
  • Village life in Alamoot

پنج شنبه, 16 شهریور 1396 17:14
به عکس زیر امتیاز دهید
(7 امتیاز)
Alamoot, Moalem Kelaye village
Alamoot, Moalem Kelaye village Photography: Bahram Abedini

اینجا روستای الموت معلم کلایه با زمستانهایی سرد است. گاز و نفت از راه دور میاید و گاز کشی هم ندارند و روزها در انتضار گاز و نفت می مانند.

واقعیت این است که اهالی روستاها از گذار ده به شهر شدن تمام رسوم خود را از قبیل استفاده از هیزم و ذغال و کرسی را کنار گذاشته و وابسته به تکنولوزی شده اند و متاسفانه مثل شهری ها امکانات ندارند و چاره ای جز مهاجرت ندارند این عکس در زمستان هزار و سیصد نودو چهار به ثبت رسیده است.اینجا روستای الموت معلم کلایه با زمستانهایی سرد است. گاز و نفت از راه دور میاید و گاز کشی هم ندارند و روزها در انتضار گاز و نفت می مانند. واقعیت این است که اهالی روستاها از گذار ده به شهر شدن تمام رسوم خود را از قبیل استفاده از هیزم و ذغال و کرسی را کنار گذاشته و وابسته به تکنولوزی شده اند و متاسفانه مثل شهری ها امکانات ندارند و چاره ای جز مهاجرت ندارند این عکس در زمستان هزار و سیصد نودو چهار به ثبت رسیده است.#الموت#روستا

توضیحات عکس