Photo title in Farsi

صعود زمستانی قله های کهار و ناز

Photo title:
  • Winter hiking in Iran, Kahar and Naaz

یکشنبه, 26 شهریور 1396 09:43
به عکس زیر امتیاز دهید
(8 امتیاز)
Winter hiking in Iran, Kahar and Naaz
Winter hiking in Iran, Kahar and Naaz Photographer: Bahram Abedini
توضیحات عکس

قلل کهار و ناز به ارتفاع چهارو  صدو پنچاه متر در رشته کوه البرز مرکزی قرار دارد راههای ورود به قلل از منطقه حفاظت شده کلوان و روستای سنج و از منطقه آزاد بر می باشد از رو ی قله منطقه تخت سلیمان دیده می شود این عکس در سال هزارو سیصدو پنجاه و هشت در روی یال ناز برداشته شده است