عکاسی از محصولات پتروشیمی غفاری

عکاسی از محصولات پتروشیمی غفاری
عکاسی از محصولات پتروشیمی غفاری گروه عکاسی بهرام عابدینی

در این پروژه از محصولات پتروشیمی غفاری عکسبرداری شد تا بتوان از آنها برای تولید و چاپ بروشور و کاتالوگ استفاده کرد.

41 بار خوانده شده